De inhoud hiervan is alleen toegangkelijk voor leden. Als u een bestaande gebruiker bent log dan in. Anders registreer u.

Aanmelden voor bestaande gebruikers
   
NAAR BOVEN

De VvE Sequoia respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de gegevens en persoonlijke informatie die worden verstrekt vertrouwelijk worden behandeld.

De VvE Sequoia streeft ernaar alle informatie zo up-to-date mogelijk te houden. Desondanks kan het voorkomen dat informatie is gewijzigd. Neem altijd contact op bij vragen of onduidelijkheden. De gebruiker van deze website is verantwoordelijk voor het gebruik van de op deze website gepubliceerde informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

De volledige privacyverklaring leest u hier

Laatst bijgewerkt april 2020.

BW Boek 2 titel 1

Artikel 9

Klik op onderstaande link om de meest recente versie van artikel 9 aan te roepen.

Huishoudelijk reglement

Artikel 26

1.

Het Fortenpad, het wandel- en fietspad tussen de appartementen en de waterwoningen, is afgesloten voor autoverkeer.

2.

Een ontheffing kan worden verleend voor verhuizingen, het aanleveren van grote goederen en/of het verrichten van (noodzakelijke) werkzaamheden. Een verzoek daartoe moet tijdig worden gedaan aan het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur is tevens bevoegd in bijzondere situaties ontheffing te verlenen.

3.

Hulpdiensten kunnen te allen tijde gebruik maken van het Fortenpad. Dat geldt ook voor rouwauto’s.

4.

Voor het Fortenpad, vanaf de brug tot de paaltjes, geldt een stopverbod. Dit is aangegeven door een wit kruis op het wegdek. Dit dient ertoe dat hulpdiensten, te allen tijde direct toegang hebben. Er kan door anderen geparkeerd worden op de parkeerplaats voor ‘Kort Parkeren’, zoals geduid in artikel 25.

Geldig vanaf 5 november 2019

Akte van splitsing

Artikel 8

1.

Het bestuur zal het gebouw verzekeren bij één of meer door de vergadering aan te wijzen verzekeraars tegen water-, storm-, brand- en ontploffingsschade en zal tevens een verzekering afsluiten voor de wettelijke aansprakelijkheid, die kan ontstaan voor de vereniging en voor de eigenaars als zodanig. Voorts zal de vergadering bevoegd zijn te besluiten tot het aangaan van verzekeringen tegen andere gevaren of tegen de wettelijke aansprakelijkheid van een bestuurder.

2.

Het bedrag der verzekeringen wordt vastgesteld door de vergadering; het zal wat de brandverzekering betreft moeten overeenstemmen met de herbouwkosten van het gebouw; de vraag, of deze overeenstemming bestaat, zal periodiek gecontroleerd moeten worden in overleg met de verzekeraar. De periodieke controle in overleg met de verzekeraar kan achterwege blijven bij een jaarlijkse automatische aanpassing (index-clausule) van de herbouwkosten van de onroerende zaak door de verzekeraar.

3.

Verzekeringsovereenkomsten worden door het bestuur afgesloten ten name van de vereniging en de gezamenlijke eigenaars. Het is daartoe, voor zover het betreft de in de eerste zin van het eerste lid bedoelde verzekeringen, slechts bevoegd indien het bepaalde in het vijfde lid wordt nageleefd.

4.

De eigenaars verbinden zich de uit hoofde van de verzekeringsovereenkomsten als bedoeld in de eerste zin van het eerste lid uit te keren schadepenningen, indien deze een bedrag gelijk aan één procent van de verzekerde waarde van het gebouw te boven gaan, te doen plaatsen op een voor de financiering van het herstel van de schade krachtens besluit van de vergadering door het bestuur te openen afzonderlijke rekening ten name van de vereniging, die de op deze rekening gestorte gelden zal houden voor de eigenaars. Ten aanzien van de op deze rekening te storten gelden is artikel 32 derde tot en met vijfde lid van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de gelden steeds bestemd moeten blijven voor het herstel of de wederopbouw, onverminderd artikel 5:136 vierde lid van het Burgerlijk Wetboek. In geval van toepassing van het bepaalde in laatstgenoemde artikel zal, indien een eigenaar zich heeft schuldig gemaakt aan een daad of verzuim, welke krachtens de wet of de verzekeringsvoorwaarden gehele of gedeeltelijke ongehoudenheid van de verzekeraar tot uitkering van de schadepenningen tot gevolg zou hebben, de uitkering van het aandeel van de desbetreffende eigenaar dienen te geschieden aan de verzekeraar.

5.

Het bestuur dient ervoor te zorgen, dat de verzekeringsovereenkomsten als bedoeld in de eerste zin van het eerste lid de volgende clausule bevatten:

‘Zolang de eigendom van het hierbij verzekerde gebouw gesplitst is in appartementsrechten, gelden de volgende aanvullende voorwaarden. Een daad of verzuim van een eigenaar, welke krachtens de wet of de verzekeringsvoorwaarden gehele of gedeeltelijke ongehoudenheid van ondergetekenden tot uitkering van de schadepenningen tot gevolg zou hebben, laat de uit deze polis voortvloeiende rechten onverlet.

Niettemin zullen de ondergetekenden in zodanig geval gerechtigd zijn, mits zij voor de uitkering de wens daartoe te kennen hebben gegeven, een aandeel in de schadepenningen overeenkomende met het aandeel waarin de desbetreffende eigenaar in de gemeenschap gerechtigd is, van deze terug te vorderen. Ingeval van toepassing van artikel 5:136 vierde lid van het Burgerlijk Wetboek zal de uitkering van het aandeel in bedoeld geval in plaats van aan de eigenaar geschieden aan de ondergetekenden.

Gaat de verschuldigde uitkering een bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,00) te boven, dan geschiedt zij op de wijze te bepalen door de vergadering van eigenaars, zulks blijkende uit een door de voorzitter gewaarmerkt afschrift van de notulen der vergadering.

Door uitkering overeenkomstig de voorwaarden dezer polis zullen ondergetekenden tegenover alle belanghebbenden volledig zijn gekweten.’

6.

In geval door de vergadering besloten wordt tot herstel of herbouw, is het bepaalde in artikel 5:136 tweede tot en met vierde lid van het Burgerlijk Wetboek en artikel 5:138 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing, met dien verstande dat uitkering van het aan iedere eigenaar toekomende aandeel in de schadepenningen aan deze slechts zal kunnen geschieden met toestemming van degenen die op het desbetreffende appartementsrecht een recht van hypotheek hebben.

7.

Indien de schadepenningen niet toereikend blijken te zijn voor herstel of herbouw, draagt iedere eigenaar bij in het tekort, in de verhouding als is bepaald in artikel 2 derde lid, onverminderd het verhaal op degene die voor de schade aansprakelijk is.

8.

Iedere eigenaar is bevoegd een aanvullende verzekering te sluiten.
In het geval bedoeld in artikel 5:119 tweede lid van het Burgerlijk Wetboek is het bestuur tot het sluiten van een aanvullende verzekering verplicht.

9.

Leidt het gebruik van een privé gedeelte tot verhoging van de verzekeringspremie, dan komt die verhoging voor rekening van de desbetreffende eigenaar.

Geldig vanaf 15 maart 2005

Akte van splitsing

Artikel 5

1.

Van de gezamenlijke schulden en kosten – waaronder begrepen een naar tijdsduur evenredig gedeelte van de te begroten kosten als bedoeld in artikel 4 eerste lid – wordt jaarlijks door het bestuur een begroting voor het aangevangen of het komende boekjaar ontworpen en aan de jaarlijkse vergadering voorgelegd. Deze vergadering stelt de begroting vast.

2.

Bij het vaststellen van de begroting bepaalt de vergadering tevens het bedrag, dat bij wijze van voorschotbijdragen door de eigenaars verschuldigd is, alsmede het aandeel van iedere eigenaar daarin, vastgesteld met inachtneming van de verhouding als is bepaald in artikel 2 derde lid.
De eigenaars zijn verplicht met ingang van een door het bestuur te bepalen datum maandelijks één/twaalfde van het bedoelde aandeel aan de vereniging te voldoen.

3.

Zolang door de vergadering de voorschotbijdrage voor een boekjaar niet is vastgesteld, zullen de eigenaars de laatst vastgestelde bijdrage moeten voldoen; deze voorschotbijdragen worden verrekend met de door de vergadering overeenkomstig het bepaalde in lid 2 vastgestelde voorschotbijdragen. Een overschot zal aan de eigenaars worden gerestitueerd; een tekort dient binnen een maand te worden aangezuiverd.

Geldig vanaf 15 maart 2005

Akte van splitsing

Artikel 4

1.

Na afloop van elk boekjaar, dat gelijk is aan het kalenderjaar, wordt door het bestuur een exploitatierekening over dat boekjaar opgesteld en ter vaststelling aan de jaarlijkse vergadering voorgelegd. Deze exploitatierekening omvat enerzijds de baten en anderzijds de lasten over dat boekjaar, waaronder begrepen een naar tijdsduur evenredig gedeelte van de te begroten onderhoudskosten die op meer jaren betrekking hebben, inbegrepen noodzakelijke vernieuwingen. Zo tot vorming van een reservefonds als bedoeld in artikel 32 eerste lid is besloten, wordt onder de lasten begrepen een telkenjare door de vergadering vast te stellen bedrag ten behoeve van een zodanig reservefonds.

Het eerste boekjaar eindigt op eenendertig december van het jaar waarin de eerste woning in het complex wordt opgeleverd.

2.

Op grond van de vastgestelde exploitatierekening worden de definitieve bijdragen van de eigenaars door het bestuur met inachtneming van de verhouding als is bepaald in artikel 2 derde lid vastgesteld, met dien verstande dat de definitieve bijdragen in de plaats treden van de in artikel 5 tweede lid bedoelde voorschotbijdragen en dat hetgeen als voorschotbijdragen is betaald in mindering wordt gebracht.

3.

Indien over enig boekjaar de voorschotbijdragen, als bedoeld in artikel 5 tweede lid, de definitieve bijdragen te boven gaan, zal het verschil aan de eigenaars worden terugbetaald, tenzij de vergadering anders besluit.

4.

Indien over enig boekjaar de definitieve bijdragen de voorschotbijdragen te boven gaan, moeten de eigenaars dit tekort binnen een maand na de vaststelling van de exploitatierekening aanzuiveren.

5.

Ingeval van ondersplitsing dient het boekjaar van de vereniging van ondereigenaars gelijk te zijn aan het boekjaar als bedoeld in het eerste lid.

Geldig vanaf 15 maart 2005

Akte van splitsing

Artikel 3

1.

Tot de schulden en kosten als bedoeld in artikel 5:112 eerste lid onder a van het Burgerlijk Wetboek worden gerekend:
 1. die welke gemaakt zijn in verband met het onderhoud of het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten of van de gemeenschappelijke zaken of tot het behoud daarvan;
 2. die welke verband houden met noodzakelijke herstellings-werkzaamheden en vernieuwingen van de gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke zaken, voor zover die ingevolge het reglement of een rechterlijke beslissing als bedoeld in artikel 5:121 van het Burgerlijk Wetboek niet ten laste komen van bepaalde eigenaars, en voor zover die niet vallen onder a;
 3. de schulden en kosten van de vereniging;
 4. het bedrag van de schadevergoeding door de gezamenlijke eigenaars als zodanig verschuldigd aan één van hen of een derde;
 5. de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verbonden aan het optreden als eiser of als verweerder door of namens de gezamenlijke eigenaars, onverminderd het bepaalde in artikel 6 derde lid;
 6. de premies verschuldigd uit hoofde van de verzekeringen, die door het reglement zijn voorgeschreven of waartoe ingevolge artikel 8 door de vergadering is besloten;
 7. de verschuldigde publiekrechtelijke lasten voor zover geen aanslag is opgelegd aan de afzonderlijke eigenaars;
 8. de verwarmingskosten, waaronder begrepen de kosten van de warmwaterinstallaties, de brandstofkosten, de kosten van het onderhoud van de verwarmings-installaties, de op de desbetreffende kosten betrekking hebbende administratie, alsmede, voor zover van toepassing, de kosten van registratie en de berekening van het warmteverbruik, alles voor zover het gemeenschappelijke installaties betreft;
 9. de kosten van het waterverbruik door de eigenaar van een appartementsrecht voor zover de eigenaars daarvoor niet afzonderlijk worden aangeslagen;
 10. alle overige schulden en kosten, gemaakt in het belang van de gezamenlijke eigenaars als zodanig, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 leden 3 tot en met 9 van dit reglement.

Geldig vanaf 15 maart 2005

Akte van splitsing

Artikel 2

1.

De eigenaars zijn voor elk te hunnen name staand appartementsrecht in de gemeenschap gerechtigd voor de breukdelen, zoals hiervoor vermeld in de omschrijving van de appartementsrechten.

2.

De eigenaars zijn voor de in het eerst lid bedoelde breukdelen gerechtigd tot de gemeenschappelijke baten.

3.

De eigenaars zijn voor de in het eerste lid bedoelde breukdelen verplicht bij te dragen in de schulden en kosten, die voor rekening van de gezamenlijke eigenaars zijn, behoudens het in de volgende zin bepaalde. De hierna vermelde schulden en kosten welke toe te rekenen zijn aan de bouwdelen Waterwoningen, Everglades, Yukon en Acadia komen voor gelijke delen voor rekening van de van het betreffende bouwdeel deel uitmakende eigenaars van de appartementsrechten met de bestemming wonen:
 • de kosten van onderhoud, het servicecontract, het electriciteitsverbruik en de keuringskosten van de liftinstallatie(s);
 • de kosten van het schoonhouden van de gemeenschappelijke ruimten en de gemeenschappelijke zaken, zoals de centrale entree, het trappenhuis en dergelijke;
 • het onderhoud en electriciteitsverbruik van de (overige) gemeenschappelijke technische en/of electrische installaties, alsmede van de verlichting in de gemeenschappelijke ruimten inclusief de vervanging van lampen, armaturen en dergelijke;
 • het honorarium van de bestuurder (administratief/technisch beheerder);
De eigenaars van de appartementsrechten met de indices 66 tot en met 74 (bouwdeel Waterwoningen) zijn niet gehouden bij te dragen in de hiervoor vermelde kosten welke betrekking hebben op de liftinstallatie en het schoonhouden van de centrale entree en trappenhuis en dergelijke van de bouwdelen Everglades, Yukon en Acadia.

4.

Ingeval van ondersplitsing gelden de rechten en verplichtingen van de eigenaar van het in de ondersplitsing betrokken appartementsrecht als rechten en verplichtingen van de ondereigenaars gezamenlijk in overeenstemming met de bepalingen die vastgesteld zijn bij het reglement van ondersplitsing.

5.

Indien de herbouwwaarden van de privé gedeelten blijkens opgave van de verzekeraar dan wel blijkens een aan de verzekering ten grondslag liggend deskundigenrapport, onderling beduidend afwijkt van de breukdelen waarin de eigenaars in de gemeenschap gerechtigd zijn, komen de premies, uit hoofde van de verzekeringen bedoeld in artikel 3 onder f juncto artikel 8. leden 1 en 2 voor rekening van de betreffende eigenaars naar rato van de voor elk privé gedeelte collectief verzekerde herbouwwaarde.

6.

De schulden en kosten als bedoeld in artikel 3 juncto artikel 9, die slechts dienstbaar zijn aan één appartementsrecht of een bepaalde groep van appartementsrechten worden gedragen en betaald door de eigenaar van dat appartementsrecht voor het geheel, danwel door de eigenaars van die groep van appartementsrechten tezamen, nadat daartoe in een vergadering van eigenaars is besloten en wel in een door het bestuur in redelijkheid bindend vast te stellen onderlinge verhouding.

Indien nodig of gewenst kan bij huishoudelijk reglement worden vastgesteld wanneer sprake is van dienstbaarheid aan één appartementsrecht of een bepaalde groep van appartementsrechten en welke tot die groep behoren.

7.

Alle kosten, uitsluitend betrekking hebbende op een privé gedeelte, met inbegrip van de zich daarin bevindende (technische) installaties en voorzieningen, alsmede de daarop betrekking hebbende leveringen en diensten, komen uitsluitend voor rekening van de betreffende eigenaar.

8.

Tevens kan de vergadering tot een (van de in dit artikel genoemde draagplicht) afwijkende draagplicht besluiten, zulks echter uitsluitend met instemming van alle appartementseigenaars, behoudens het bepaalde in het derde lid.

9.

Indien terzake van bepaalde schulden en kosten of terzake van een percentage van bepaalde schulden en kosten niet door alle leden van de vereniging behoeft te worden bijgedragen, dienen de bijdraagplichtige eigenaars in die schulden en kosten bij te dragen voor een breukdeel, waarvan de teller gelijk is aan die van de breukdelen van de appartementsrechten en waarvan de noemer gelijk is aan de som van de desbetreffende tellers.

Geldig vanaf 15 maart 2005

Akte van splitsing

F. Aandelen gemeenschap

Basis voor zowel de breukdelen, waarin de onderscheiden appartementsrechten in de gemeenschap (de onroerende zaak) zijn gerechtigd, als de stemverhouding tussen de eigenaren van de appartementsrechten is de vloeroppervlakte geweest, waarbij aan een berging en een parkeerplaats de teller één (1) wordt toegekend en aan een bergzolder een teller welke de uitkomst is van de oppervlakte vermenigvuldigd met de factor drie/tiende (0,3) en aan een balkon/terras en buitenruimte een teller welke de uitkomst is van de oppervlakte vermenigvuldigd met de factor één/tiende (0,1). Afronding van de teller heeft plaatsgevonden overeenkomstig de gewone rekenregels.

Geldig vanaf 15 maart 2005

Huishoudelijk reglement

Artikel 34

1.

Het is niet toegestaan de ruimte tussen gevel en galerij, dan wel tussen gevel en terras of balkon, permanent te dichten.

Geldig vanaf 5 november 2019

Huishoudelijk reglement

Artikel 29

1.

Anders dan op het dak van de waterwoningen is het niet toegestaan een airco te plaatsen op balkon en/of galerij.

2.

Bij het plaatsen van een airco op het dak is het gestelde in de akte in artikel 9 lid 2 van toepassing, alsmede het gestelde in het huishoudelijk reglement in artikel 28.

3.

Uiteindelijke toestemming tot plaatsing is voorbehouden aan de vergadering.

Geldig vanaf 5 november 2019

Huishoudelijk reglement

Artikel 28

1.

In aanvulling op het gestelde in de akte in artikel 9 lid 2 en artikel 13 lid 1 kan toestemming door de vergadering slechts worden verleend onder voorbehoud dat de werkzaamheden worden uitgevoerd door een erkend bedrijf voor rekening, risico en onderhoud van de eigenaar of eigenaren, met vrijwaring tegen mogelijke gevolgschade voor de vereniging.

2.

Uitvoering van de werkzaamheden dient in overleg te geschieden met de technische commissie.

3.

Aan de vergadering wordt een gebruikersovereenkomst voorgelegd, alvorens tot stemming wordt overgegaan.

4.

Besluiten van de vergadering worden in de gebruikersovereenkomst tussen vereniging en eigenaar schriftelijk vastgelegd. Betreft het een goedkeuring aan meerdere eigenaren wordt per eigenaar een gebruikersovereenkomst afgesloten. Zonder door beide partijen getekende gebruikersovereenkomst is de eigenaar niet gerechtigd de werkzaamheden aan te vangen.

5.

De gebruikersovereenkomst bevat in ieder geval een kettingbeding, waarin is bepaald dat bij vervreemding de verplichting, voor zover die nog bestaat, overgaat naar de volgende eigenaar.

6.

De gebruikersovereenkomst wordt, namens de vereniging, opgemaakt en ondertekend door het bestuur.

Geldig vanaf 5 november 2019

Huishoudelijk reglement

Artikel 25

1.

Op de parkeerplaatsen naast de inrit naar de garage is kort parkeren van voertuigen van bezoekers en/of leveranciers toegestaan. De parkeertijd is maximaal 30 minuten.

2.

Een ontheffing kan door het dagelijks bestuur worden verleend aan een eigenaar voor het parkeren van een caravan. Aan deze ontheffing zijn de volgende voorwaarden verbonden:
 1. eigenaar geeft tijdig schriftelijk aan gebruik te willen maken van deze ontheffing, onder vermelding van naam, gewenste datum van plaatsing en kenteken van de caravan;
 2. ontheffing wordt verleend voor maximaal 2 etmalen;
 3. er kunnen maximaal 2 caravans tegelijk gebruik maken van deze ontheffing.

3.

Dagelijks bestuur is bevoegd af te wijken van het gestelde in lid 2.

4.

Het is niet toegestaan hier auto’s en caravans te wassen.

Geldig vanaf 5 november 2019

Akte van splitsing

Artikel 10

Indien er twijfel bestaat of een gedeelte van het gebouw of een zaak al dan niet tot de gemeenschappelijke gedeelten en/of de gemeenschappelijke zaken behoort, wordt hierover beslist door de vergadering.

Geldig vanaf 15 maart 2005

Huishoudelijk reglement

Artikel 24

1.

Het is niet toegestaan auto’s te wassen in de parkeergarage en/of op de hellingbaan.

2.

Het is niet toegestaan andere zaken dan rijmiddelen te stallen op de parkeerplaatsen, met uitzondering van het gestelde in lid 3.

3.

In aanvulling op de akte in artikel 17 lid 4 is het toegestaan op de eigen parkeerplaats zomeren/of winterbanden op te slaan.

4.

Het dagelijks bestuur is bevoegd een eigenaar permanent of tijdelijk ontheffing te geven een of meerdere rijmiddelen te stallen, anders dan op de eigen parkeerplaats(en).

5.

Tijdelijke ontheffing als bedoeld in lid 4 kan niet langer worden gegeven dan voor 14 dagen.

6.

De vergadering kan een eerder verleende permanente ontheffing, verleend door het dagelijks bestuur, intrekken.

Geldig vanaf 5 november 2019

Huishoudelijk reglement

Artikel 23

1.

Houders van dieren zijn verantwoordelijk voor alle gevolgen van overlast die hun dieren veroorzaken.

2.

Het houden van dieren op de terrassen en balkons is niet toegestaan.

3.

Dieren dienen in de gemeenschappelijke ruimten van het gebouwencomplex aangelijnd te zijn.

4.

Agressieve of gevaarlijke dieren dienen in de gemeenschappelijke ruimten van het gebouwencomplex gemuilkorfd te zijn.

5.

De eigenaar van het dier dient eventuele vervuiling onmiddellijk zelf op te ruimen Bij schade in of aan het gebouw wordt deze hersteld op kosten van de betreffende eigenaar. Opdracht tot herstel wordt gegeven door het bestuur. Bij voortdurende en/of blijvende overlast beslist de vergadering of het dier mag blijven.

6.

Ter voorkoming van overlast en bevuiling van onder andere de gevels, terrassen, balkons en dakgoten mogen geen dieren gevoerd worden.

7.

Maatregelen gericht op het voorkomen en/of bestrijden van dieren of overlast van dieren in of op de gemeenschappelijke gedeelten en gemeenschappelijke zaken, als bedoeld in de akte in artikel 9 lid 1, worden uitgevoerd in opdracht van het bestuur en komen ten laste van de vereniging overeenkomstig het gestelde in de akte in artikel 2 lid 1.

8.

Maatregelen overeenkomstig lid 7, welke genomen dienen te worden door toedoen van één of meerdere eigenaren, komen ten laste van die eigenaren.

Geldig vanaf 5 november 2019

Huishoudelijk reglement

Artikel 20

1.

Iedere eigenaar is gehouden zorg te dragen voor de rust in het gebouw en de omgeving.

2.

Het boren, timmeren, muziek maken, stemmen/spraak en het voortbrengen van andere vormen van harde geluiden is niet toegestaan tussen 22.00 uur en 07.00 uur.

Geldig vanaf 5 november 2019

Huishoudelijk reglement

Artikel 11

1.

Het gehele complex, inclusief de parkeergarage, is voorzien van camerabewaking.

2.

De beelden worden opgenomen bij beweging en vastgelegd, waarbij de oudste beelden weer worden overschreven. De opnameapparatuur bevindt zich in een afgesloten technische ruimte.

3.

Op verzoek van een of meerdere eigenaren, dan wel in geval van een incident kunnen, zulks ter beoordeling aan het dagelijks bestuur, de beelden worden teruggekeken door twee hiertoe door het dagelijks bestuur aangewezen bestuursleden.

4.

Camerabeelden worden maximaal 4 weken bewaard en vervolgens vernietigd.

5.

In die gevallen waarin het besluit van het dagelijks bestuur niet unaniem is, gaat de beslissing naar het voltallige bestuur.

6.

De toegang tot de camerabeelden is beveiligd met een wachtwoord. Het wachtwoord is verdeeld in gelijke delen over twee bestuursleden

7.

Beelden worden niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij het bestuur gehouden is dit te doen op grond van een wettelijke verplichting, dan wel het ter beschikking stellen schade voor de vereniging voorkomt, dan wel beperkt.

8.

Bestuur legt omtrent het cameratoezicht minimaal éénmaal per jaar verantwoording af aan de vergadering.

Geldig vanaf 5 november 2019

Huishoudelijk reglement

Artikel 13

1.

Het is verboden op de terrassen en balkons open vuur te hebben.

Geldig vanaf 5 november 2019

Huishoudelijk reglement

Artikel 3

1.

De vereniging heeft een kascommissie als bedoeld in artikel 48 lid 2 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, bestaande uit 2 leden.

2.

De leden van de kascommissie worden jaarlijks benoemd door de vergadering en kunnen te allen tijde worden ontslagen.

3.

Ter ondersteuning van de dagelijkse werkzaamheden van het bestuur is er een vaste technische commissie.

4.

Het gestelde in artikel 2 lid 2, lid 3 en lid 4 is met betrekking tot de technische commissie van overeenkomstige toepassing.

5.

De voorzitter van de technische commissie, niet zijnde een bestuurslid, is gerechtigd zonder stemrecht deel te nemen aan de bestuursvergadering.

Geldig vanaf 5 november 2019

Akte van levering

Artikel 3 lid 1 en lid 2 (kettingbedingen)

1.

De parkeerplaatsen in de parkeergarage mogen door kopers en/of bewoners van de desbetreffende woningen uitsluitend voor het parkeren van – voor deelname aan het verkeer geschikte – motorrijwielen, motorvoertuigen of invalidenvoertuigen worden gebruikt. Het stallen van aanhangwagens, caravans en dergelijke is derhalve niet toegestaan.

2.

 • De parkeerplaatsen in de parkeergarage mogen niet aan anderen dan de eigenaren en/of bewoners van de respectievelijke appartementen/eengezinswoningen worden verkocht, verhuurd of anderszins in gebruik worden gegeven, behoudens het hiervoor in artikel 2 , lid 1 sub b vermelde.
 • Voor de plaatsing op het eiland van een gemeenschappelijke pompput ten behoeve van de riolering wordt een zakelijk recht of kwalitatieve verbintenis gevestigd.
 • Het voet/-fietspad dient voor alle verkeersdeelnemers openbaar toegankelijk te blijven met uitzondering van voertuigen boven verkeersklasse 450. De koper dient daarvoor de weg openbaar toegankelijk te verklaren. De koper stelt de gemeenteraad in kennis van deze verklaring. Het beheer en onderhoud is voor rekening van de verkoper.

Geldig vanaf 16 maart 2005

Noot van de opsteller

Verkeersklasse is een definitie die in Nederland wordt gebruikt om aan te geven welke belasting een type weg of brug aan moet kunnen. In Nederland worden vier verkeersklassen gedefinieerd.

klassekN/m²aslast(kN)
5 kN/m²5
VK300 (30)100
VK450 (45)150
VK600 (60)200

Huishoudelijk reglement

Artikel

1.

2.

3.

4.

5.

6.